Arealplanlegger Kenneth de Gala i COWI AS er oppdragsleder for reguleringsarbeidet.

Naboer, gjenboere, berørte parter og høringsparter har nå fått tilsendt varslingsbrev i forbindelse med oppstart av planarbeidet rundt byggingen av ny Vestsiden ungdomsskole.

COWI AS er planmaker på vegne av Kongsberg kommunale eiendom, og arealplanlegger Kenneth de Gala er oppdragsleder for reguleringsarbeidet. COWI AS er kontaktpunktet mot planmyndigheten i kommunen og andre offentlige planmyndigheter i reguleringsarbeidet.

– Vi vil i tillegg til å utarbeide selve reguleringsplanen, stå for å koordinere planfaglige utredninger som skal munne ut i et komplett planforslag til behandling hos planmyndigheten, sier de Gala.

Som det fremgår av varslingsbrevet skal merknader og/eller innspill til planarbeidet sendes skriftlig til COWI AS, v/Kenneth de Gala, P.O.Box 223, 3603 Kongsberg – eller til kede@cowi.no, med kopi til Kongsberg kommune, Postboks 115, 3602 Kongsberg – eller til postmottak@kongsberg.kommune.no.

Fristen for å sende inn merknader/innspill til planarbeidet er innen 19.12.2016.

Varselet er altså nå sendt ut til naboer, gjenboere, berørte parter og høringsparter iht. adresseliste fra planmyndigheten. Oppstart av planarbeidet kunngjøres også i Laagendalsposten og på Kongsberg kommunes nettsider.

Du kan her lese varslingsdokumentene:

Varslingsbrev
Vedlegg av varslingskart
Vedlegg av notat om vurdering av krav om konsekvensutredning

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00