Utvalg for miljø og utvikling (UMU) innstilte på å godkjenne det reviderte forslaget til reguleringsplan for Vestsiden ungdomsskole i sitt møte 27. november. Nå venter videre sluttbehandling og endelig vedtak i kommunestyret i Kongsberg 13. desember.

Det politiske flertallet i UMU sier ja til det reviderte forslaget med ett tillegg. Tillegget består i at det skal lages en egen planprosess omkring trafikkløsningene ved Friedland-områdene (dekkverkstedet og næringseiendommene i nord). Denne planprosessen skal gjøres for å ivareta sikkerheten til elever og myke trafikanter i området samt adkomsten til næringsvirksomhetene. Trafikkløsningene skal blant annet ta opp i seg gang- og sykkelveier, bussholdeplasser på stedet.

Reguleringsplanforslaget som ble lagt frem inneholdt trafikkløsning på stedet, men politikerne ønsket en ytterligere bearbeidelse av denne delen av planforslaget.

Det politiske flertallet innstilte altså på reguleringsplanforslagets løsninger for ny Vestsiden ungdomsskole og bygging av studentboliger på området i Hasbergtjerndalen. Innstillingen innebærer også riving av husene i Maurits Hansens gate 32 og 34.

Saken skal nå videre til behandling og endelig godkjenning i kommunestyret i Kongsberg 13. desember.

Ny Vestsiden ungdomsskole og studentboligene er planlagt ferdige til skolestart høsten 2019.

 Dette er skissen av de planlagte studentboligene ved siden av Kongsberg Vandrerhjem. Studentboligene skal etter planen bygges samtidig med ny Vestsiden ungdomsskole. Skisse: DRMA og Enerhaugen Arkitektkontor


Dette er skissen av de planlagte studentboligene ved siden av Kongsberg Vandrerhjem. Studentboligene skal etter planen bygges samtidig med ny Vestsiden ungdomsskole. Skisse: DRMA og Enerhaugen Arkitektkontor

 

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00