Illustrasjon: Enerhaugen Arkitektkontor AS/DRMA AS

Det er nå sendt ut nye varslingsdokumenter og et planprogram i forbindelse med forslaget om utvidet reguleringsplan for Hasbergtjerndalen. I løpet av de neste seks ukene kan du komme med kommentarer til planarbeidet.

COWI AS er planmaker på vegne av Kongsberg kommunale eiendom, og arealplanlegger Kenneth de Gala er oppdragsleder for reguleringsarbeidet. COWI AS er kontaktpunktet mot planmyndigheten i kommunen og andre offentlige planmyndigheter i reguleringsarbeidet. Kenneth de Gala sier følgende om dokumentene som nå er sendt ut:

Dokumentene er sendt til berørte parter, naboer, gjenboere og offentlige myndigheter.

Deler av det berørte området i Hasbergtjerndalen er i dag avsatt til friområde i kommuneplanens arealdel og regulert til grøntstruktur i Sentrumsplanen. Det skal nå ses på mulighetene for å etablere boliger på deler av dette området. Det er vurdert at reguleringsplanen kan få ”vesentlige virkninger for miljø og samfunn”, jfr plan- og bygningsloven. Kommunen har derfor stilt krav om konsekvensutredning av planforslaget, spesielt med hensyn på boligbebyggelse og forholdet til kulturminner på stedet. I denne forbindelse stilles det også krav om at det lages et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal blant annet si noe om formålet med planarbeidet, medvirkningsopplegg og behovet for utredninger etc.

regulert til ”grønt struktur”. Når dette nå foreslås omregulert, er det et krav om at det gjøres en konsekvensutredning knyttet til den foreslåtte boligdelen og til kulturminner på stedet. I den forbindelse er det laget et dokument som sier noe om hva som skal utredes. Dette kalles et planprogram.

Planprogrammet finner du her.

I tillegg er det sendt ut et varslingsdokument som beskriver forslaget til utvidelsen av reguleringsplanen. Mottakerne får også et varslingskart som viser nytt forslag til plangrense. Utvidelsen skyldes utelukkende forslaget om å bruke deler av området til boligformål.

Varslingsbrevet finner du her.
Varslingskartet finner du her.

Som det fremgår av varslingsbrevet skal merknader og/eller innspill til planarbeidet sendes skriftlig til COWI AS, v/Kenneth de Gala, P.O.Box 223, 3603 Kongsberg – eller til kede@cowi.no, med kopi til Kongsberg kommune, Postboks 115, 3602 Kongsberg – eller til postmottak@kongsberg.kommune.no.

Fristen for å sende inn merknader/innspill til dette er seks uker. Det betyr at innspillene må sendes innen 3. mai 2017.

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00