Illustrasjon: Enerhaugen Arkitektkontor AS/DRMA AS

– Reguleringen av nye Vestsiden ungdomsskole gir en unik mulighet til å følge opp ønsket byutvikling, skape aktivitet i Hasbergtjerndalen og legge til rette for studentboliger. Arkitektene Enerhaugen Arkitektkontor/DRMA har løst oppdraget på en måte som viser disse mulighetene, sier eiendomsdirektør Geir Øystein Andersen i KKE.

Kommunestyret har vedtatt at planlegging av nytt skolebygg skal sees i sammenheng med en mulighetsstudie for området Hasbergtjerndalen. Etter bestilling fra rådmannen arbeider Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE) med reguleringsplanen for nye Vestsiden ungdomsskole.

«Sløyfa», vinneren av arkitektkonkurransen til den nye skolen, viser en helhetlig løsning med ambisjoner om å vende skoleutviklingen ut mot parker, framtidig bygate og bebyggelse i Hasbergtjerndalen. 

I forbindelse med reguleringsplanen arbeider derfor KKE nå med et forslag om boligformål i området rett syd for Vandrerhjemmet. Det er i den forbindelse innledet et samarbeid med Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge om å se på mulighetene for å utvikle 150 studentboliger i dette området.

En slik utvikling skal ikke gå på bekostning av de planlagte uteområdene til skolen. Regulering og utvikling skjer i samarbeid med Vandrerhjemmet, slik at ny adkomst og parkering for dette ivaretas som en del av helheten i området.

KKEs målsetting er at forslag til reguleringsplan legges ut til første gangs høring før sommeren. Før dette skal planprogram godkjennes i politisk utvalg for miljø og utvikling.

Det vil bli avholdt åpne informasjonsmøter om disse planene i nær fremtid. Her vil interesserte og berørte parter bli invitert. Informasjon om dette kommer vi tilbake til.

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00