I dette bildet har vi markert hvor pelingen og spuntingen vil foregå.

Skorve Entreprenør sender kommende uke ut sitt tredje informasjonsskriv om praktisk fremdrift i vårt arbeid med bygging av ny Vestsiden ungdomsskole og studentboligene i Hasbergtjerndalen. I denne artikkelen  gjengis innholdet i dette brevet.

Igangsettelsestillatelsen (IG) er nå gitt for byggingen av studentboligene i Hasbergtjerndalen i Kongsberg. Før betongarbeidene kan starte, må vi gjøre en del forberedende arbeid. Dette arbeidet vil føre til noe sjenanse for naboene til byggeplassen:

Spunting
Langs skråningen bak studentboligbygg A (det som skal bygges lengst inn mot Spenningsgate), må det settes opp en spuntvegg. Dette er nå en ren arbeidssikring for anleggsfolkene, slik at de ikke skal utsettes for rasfare under jobben med å bygge studentboligene. Veggen vil senere fungere som en permanent støttemur bak studentboligene. Arbeidet med spuntveggen vil pågå cirka to uker tid fra 30. mai.Naboene omkring vil merke dette både gjennom noe støy og litt vibrasjon i grunnen.

– Arbeidet vil i hovedsak foregå mellom klokken 07.00 og 19.00, sier anleggsleder for studentboligene, Tor Golid i Skorve Entreprenør.

I spesielle tilfeller kan det forekomme at arbeidet må gjøres utover dette tidsrommet, men det begrenses så mye som overhodet mulig.

Betongpeling
Det vil også bli noe støy og vibrasjoner knyttet til grunnarbeidene ved studentboligbygg B (det som vender ut mot dagens E 134). Der skal det gjøres såkalt betongpeling i grunnen. Disse pelene bankes ned i bakken under bygget. Denne pæle-jobben vil også vare 1,5 uker til fra 28. mai.  De samme arbeidstidene gjelder for denne jobben som for spuntingen som er omtalt over.

Tjernsbunn må fjernes
Studentboligbygg A bygges over restene av gamle Hasbergtjern. Den gamle tjernsbunnen ligger et par meter under dagens terrenghøyde, og inneholder veldig gamle halvråtne trær og annen masse. Tjernsbunnen består av et cirka to meter tykt lag som må byttes ut før ny masse kan kjøres inn.

I forbindelse med gravingen i denne gamle massen, vil det trolig komme til å lukte litt råttent i området rundt. Skorve Entreprenør opplyser at denne luktsjenansen blir kortvarig mens masseutbyttingen skjer. Jobben er antatt å ta cirka to uker, og starter etter at spuntingen er ferdig.

Fremdrift på skoleanlegget
På nye Vestsiden ungdomsskole har det i hele vår pågått grunnarbeider. I resten av mai og i juni vil det i hovedsak bli gjort betongarbeider på skolen. I tillegg blir det boring av energibrønner og boring for avløp. Det vil fortsatt bli noe grunnarbeid og ventilasjonsarbeid under bakkenivå.

Sommerferie
Vi tar ferie i byggearbeidene rundt både skolen og studentboligene i uke 29 og 30. Det betyr at arbeidene starter opp igjen mandag 30. juli.

Sikkerheten er viktigst
Anleggsområdet er fortsatt sperret av, og det er viktig at alle respekterer disse sperringene av hensynet til egen sikkerhet. Vi håper at dere har god dialog med barna i familien og forklarer dem at de ikke må forsøke å komme seg innenfor gjerdene.

I hele anleggsfasen vil det være perioder med tungtrafikk ut og inn fra skoleområdet. Våre sjåfører er svært opptatte av å kjøre forsiktig, og å gjøre sitt ytterste for at farlige situasjoner ikke oppstår.

Vi i Skorve Entreprenør ønsker å være en god nabo for dere mens arbeidet med bygging av ny Vestsiden ungdomsskole pågår. Vi vil informere dere om fremdriften vår, og er opptatte av å svare på spørsmål dere måtte ha.

Nå benytter vi anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer 🙂

 

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00