Arealplanlegger Kenneth de Gala i COWI informerte om det pågående reguleringsarbeidet rundt ny Vestsiden ungdomsskole.

Det pågår for tiden to gjensidig viktige planarbeider i Hasbergtjendalen i Kongsberg. Det skal legges konkrete planer både for byggingen av den nye Vestsiden ungdomsskole med boligområder – og for nedklassifisering av veien E134 gjennom samme område. Torsdag 20. april var det felles informasjonskveld om disse to temaene.

30-40 engasjerte innbyggere møtte frem på Vandrerhjemmet for å få informasjon om planene, og for å stille spørsmål til både Statens vegvesen, Kongsberg kommune og prosjektledelsen som jobber med den nye skolen.

Statens vegvesen hadde vertskapsrollen under møtet, og prosjektleder for ny E134 gjennom Kongsberg, Tom Hedalen, innledet med om å fortelle om prosessen for å nedklassifisere eksisterende E134 gjennom Hasbergtjerndalen.

Overordnet mål
Kommuneplanlegger Ingebjørg Trandum i Kongsberg kommune fortalte om den overordnede målsettingen for Hasbergtjernedalen.

– Det er et mål at området blir utviklet med gater og plasser som folk bruker. Haspa skal bli et byområde, sa Trandum – og viste til mulighetsstudiet som er laget for denne delen av Kongsberg.

En viktig del av denne byutviklingen handler om veien gjennom dalen. I dag er veien en stamvei hvor det i gjennomsnitt går 14-15.000 biler i døgnet, og hvor mye er tungtrafikk.

Trandum fortalte at dagens E134 i fremtiden skal prioriteres for kollektivtrafikk, gående og syklende – og at det skal gjennomføres fysiske tiltak for å redusere trafikkmengden ned til 7-8.000 blir i døgnet.

Planleggingsleder Espen Rise Gregersen i Statens vegvesen fortalte om arbeidet som nå er startet med nedklassifisering av E134 gjennom Hasbergtjerndalen.


Byggestart 2019/2020
Planleggingsleder Espen Rise Gregersen i Statens vegvesen forklarte at det er en strekning på 2,2 kilometer fra fylkesvei 40 til Sexes gate som skal nedklassifiseres og bygges om. Strekningen skal gå i samme trasé som dagens E134.

Rise Gregersen viste frem en rekke føringer som er lagt for arbeidet, og han kommenterte også på hvilke utfordringer man nå står overfor.

– Vi har akkurat startet planleggingsarbeidet, så her er det veldig mange spørsmål jeg ikke har svar på i øyeblikket, sa Gregersen.

Statens vegvesen ønsker nå publikums innspill til arbeidet. Innspillene i denne omgang må komme innen 12. mai 2017. For de som ønsker mer informasjon om denne planprosessen vil veivesenet arrangere en såkalt ”Åpen kontordag” på rådhuset i Kongsberg. Det vil skje 26. april fra klokken 14.00 til 19.00. Her er alle interesserte velkomne.

Under dette møtet vil også representanter fra planmakeren COWI AS møte for å representere og informere om skoleprosjektet på Vestsiden.

Målsettingen til Statens vegvesen er å legge frem en plan for politisk behandling i Kongsberg kommune i løpet av neste år. Det betyr at byggestart for den nye veien gjennom Hasbergtjerndalen tidligst kan starte høsten 2019 eller våren 2020.

På veivesenets egne nettsider er det også publisert en sak etter det åpne møtet. Den kan du lese her.

Fordel for skolen
En ny nedklassifisert vei gjennom Hasbergtjerndalen vil bli en fordel for den nye Vestsiden ungdomsskole. Det sier arealplanlegger Kenneth de Gala i Cowi AS. Cowi er planmaker for Kongsberg kommunale eiendom i forbindelse med reguleringsarbeidet knyttet til skoleprosjektet på Vestsiden.

– Den nye veien vil bety mindre trafikk forbi skolen, det blir mindre støy og vil kunne sørge for en fint knytning over til parken ved Krona. I tillegg vil veien bli hovedadkomst til den nye skolen, til Kongsberg Vandrerhjem og til de eventuelle boligene som skal etableres på området, sier de Gala.

Han fortalte også om hvordan man arbeider som å samordne og koordinere reguleringsarbeidet både for skoleutbyggingen og for den nye veien gjennom Hasbergtjerndalen.

Planprogrammet for den nye skoleanlegget har som tidligere skrevet en høringsfrist 3. mai 2017. Her legges det opp til endelig politisk beslutning i desember 2017, og byggestart i januar 2018.

De fremmøtte hadde mange spørsmål også til selve skoleprosjektet. Det ble også stilt spørsmål rundt forslaget om å etablere studentboliger på tomta. Assisterende prosjektleder Hege Sølvernes Sandnes ga statusoppdatering på hvordan arbeidet med skoleprosjektet og boligforslaget skrider frem.

Assisterende prosjektleder for Ny Vestsiden ungdomsskole Hege Sølvernes Sandnes var også tilstede under det åpne møtet.

 

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00