Varsling av oppstart av planarbeidet med Ny Vestsiden ungdomsskole er gjort med utsendelse av brev – og kunngjøring i Laagendalsposten i uke 47 i 2016.
Frist for å komme med skriftlige merknader/innspill til varselet er 19. desember 2016

I tillegg til åpent informasjonmøte i Sølvsalen på Krona 21. november, vil vi arrangere Åpent plankontor i Formannskapssalen på Rådhuset:

 • Onsdag 30. november kl. 14.00 – 19.00
 • Tirsdag 6. desember kl. 11.00 – 12.30 og 17.00 – 20.00

Alle som ønsker det kan møte på Åpent plankontor for å komme med sine kommentarer og få informasjon. Her vil både prosjektledelsen, kommunen og plankonsulentene være tilstede for publikum.

Det vil bli ny mulighet for å komme med merknader og innspill under offentlig ettersyn av planforslaget (mål om utleggelse før sommeren 2017)

En reguleringsplan og planprosess inneholder følgende elementer:

 • Prosessen med utarbeidelse av en reguleringsplan følger plan- og bygningsloven.
 • En reguleringsplan består i hovedsak av:
  • Plankart
  • Reguleringsbestemmelser
  • Planbeskrivelse
 • Ulike temaer utredes og brukes som beslutningsgrunnlag for hva man foreslår i planen.
 • For Vestsiden skal det utarbeides en detaljreguleringsplan. Denne skal være så detaljert at man kan gå videre med å søke om byggetillatelse for tiltak i tråd med planen
 • Planen vil bestemme omfanget av det som tillates oppført innenfor området (fotavtrykk på bygninger, høyder og utforming) og angi organisering av elementene i planen (bygningsformål, trafikkarealer, parkering etc.)
Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00